VioletEye

48 tekstów – auto­rem jest Viole­tEye.

Za­raziłeś mój sza­cunek próchnicą,
wbi­jając zęby w poczu­cie mo­jej godności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2017, 10:50

To niesprawiedliwe...
Ja mo­ge wszys­tko pod wa­run­kiem Two­jej zgody,
Ty mo­zesz wszys­tko po­mimo bra­ku jej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2015, 12:51

Li­fe is a mys­te­ry ..
the sky is crying looking at our clum­sy at­tem­pts to re­sol­ve it 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lipca 2015, 17:13

Skacz niżej, a dalej..
Ci co skaczą wy­soko upa­dają blisko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lipca 2015, 10:11

* * *

Pod­niesione tętno w młodym ciele..
krew się wy­rywa niczym do­piero co schwy­tany lew.
Oczy prze­pełnione iskrami..
złud­nie przy­pomi­nający­mi deszcz komet.
Uśmiech szczery..
ta­ki dziecięcy, niewinny.
Nieziem­ska odwaga..
bądź brak świado­mości zagrożenia.

Sa­ma nie wiem gdzie to wszystko.
Prze­mie­rzam ko­rytarze życia
w poszu­kiwa­niu właśnie ta­kiej siebie.

Gdy wy­daje się, że już jest blisko..
ko­rytarz sta­je się wąski,
a światło często przygasa. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 lipca 2015, 00:21

Cza­sami, żeby jechać cały czas w przód
trze­ba się od­ro­binę cofnąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lipca 2015, 01:11

" .D. "

Pot­ra­fię godzi­nami rozmyślać,
jak ja­kaś roz­tar­gniona marzycielka.
Wznoszę się wte­dy wy­soko niczym iluzjonista
wy­konujący swój kluczo­wy pokaz.
Zam­knięta w tęczo­wej bańce,
szy­buję unoszo­na pod­mucha­mi natchnienia.
Wte­dy zja­wiasz się Ty...
Zaopat­rzo­ny w des­truk­cyjną szpilkę,
którą z chęcią prze­bijesz myd­laną powłoczkę.
Ty, który niczym grawitacja
przy­ciągasz mnie z pow­ro­tem na ziemię. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 lipca 2015, 13:43

Kiedyś zap­ragnę Cię bar­dziej niż czegokolwiek..
Jeszcze przyj­dzie na to czas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2015, 00:21

Uszczęśli­wienie wszys­tkich ludzi jest niemożliwe.
Ale wkurza­nie wszys­tkich wokół jest pros­te i bar­dziej zabawne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 czerwca 2015, 14:18

To podłe, gdy roz­budzasz moją miłość ,
nie mając za­miaru mnie Kochać ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2015, 00:11

VioletEye

To ja tworzę przepaść bez dna..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

VioletEye

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 maja 2017, 00:03VioletEye sko­men­to­wał tek­st Kiedy słońce gaśnie, wiele zys­ku­jesz [...]

9 maja 2017, 00:02VioletEye sko­men­to­wał tek­st Najgorsza rzecz w życiu, [...]

8 maja 2017, 23:59VioletEye sko­men­to­wał tek­st To nies­pra­wied­li­we... Ja mo­ge wszys­tko [...]

8 maja 2017, 00:18Cris sko­men­to­wał tek­st To nies­pra­wied­li­we... Ja mo­ge wszys­tko [...]

7 maja 2017, 22:05VioletEye sko­men­to­wał tek­st Zaraziłeś mój sza­cunek próchnicą, wbi­jając [...]

7 maja 2017, 12:09yestem sko­men­to­wał tek­st Zaraziłeś mój sza­cunek próchnicą, wbi­jając [...]

6 maja 2017, 22:43CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zaraziłeś mój sza­cunek próchnicą, wbi­jając [...]

29 lipca 2016, 16:58Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Skacz niżej, a da­lej.. Ci [...]

8 października 2015, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st kukiełki

8 października 2015, 23:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nies­pra­wied­li­we... Ja mo­ge wszys­tko [...]